Saba Mbixane to be Laid to Rest on March 8


By Staff Writer    01-Mar-2015 06:18 UTC+02:00 77
Umhlobo Wenene FM presenter Saba Mbixane, who died on Friday (28 February 2015), will be laid to rest on Sunday the 8th of March, 2015. Image: Twitter.

Popular Umhlobo Wenene FM presenter Saba Mbixane, who died on Thursday (26 February 2015), will be laid to rest on Sunday the 8th of March, 2015.
Image: Twitter.

Umhlobo Wenene FM’s popular traditional music DJ Saba Mbixane, who died last week on Thursday following a motorbike accident he was involved in earlier in February, will be laid to rest on the 8th of March 2015 in Mount Frere, it has been announced.

Mbixane was involved in a motorbike accident in which he suffered serious head injuries on the 9th of February in Mount Frere. It is reported that he was found lying next to his bike. He was then rushed to hospital, where he spent more than two weeks in a critical condition. He died on the 26th of February at the Nelson Mandela Academic Hospital in Mthatha.

There are multiple memorial services planned for Mbixane. The Eastern Cape government has three memorial services arranged. The first one will be held on Tuesday (3 March) at Nangoza Jebe in Port Elizabeth at 5pm. The second one will be on Wednesday at Skenjana Rojo hall in Bhisho at 12pm. The last and main service will be held at Mthatha stadium on Thursday (5 March) at 9am and will be broadcast live on Umhlobo Wenene FM. The South African Traditional Music Achievement (SATMA) Awards will also hold a memorial service for Zaw Zaw at the Ethekwini Community Hall in Durban on Wednesday (4 March) at 9:30am. People attending the memorial services were encouraged to wear traditional outfits as Mbixane is known to have promoted the preservation of heritage during his lifetime.

Mbixane will be laid to rest on Sunday in Mandileni, Mount Frere.

  77 Comments


 1. Buntu Ginya says:

  Rest in peace Mashiy’amahle. Umsebenzi owenzileyo awunakulinganiswa nawo nawphina umsebenzi. Igama lakho alisoze liphele ezintliziyweni zomzantsi Africa uphela. Akuhlanga lungehlanga

 2. Anonymous says:

  Yawa indodo enkulu madoda eish abasasazi endibathandayo kumhlobo wenene bayasishiya bendikhalela u zingisile mathiso ngoku ngoku lizawa umashiya ihlubi udj ntozonke

 3. vulikhaya Jama says:

  Phumla ngoxolo Zawa ugqatso ulufezile umzamo uwuzamile ndikhumbula ndisemncinane ndisamamela I Radio Transkei wandenza ndathanda ithotholo kakhulu kodwa ke okwenzekile kwenzekile wanga uThixo angakwamkela

 4. ntobeko edwana says:

  Phumla ngoxolo Zawa lama Zawa ugqatso ulufezile sohlala sikukhumbula intliziyo zethu zibuhlungu ngawe!

 5. Nwabisa says:

  Lala ngoxolo zawa ugqatso ulufezile

 6. anovuyo mbhele says:

  Lala ngoxolo zawu zawu siyakuhlala sikukhumbula angelo lizwi lakhe lumnandi xa usitsho usithi lavuth’imbayi kodwa ukufa akunambeko

 7. Pumza says:

  Zininz izintO esOkucingabngazO Zawa, “uyayiqOnda”. Phumla Tata mninz msebenz OwenzileyO. Akumnandanga but siyakukhulula. Ngethemba wwOkwamkelwa ngO Ngxilimbela, Tobza nabanye kanti OmgqOmeni bazObe bekhOna bekunika ukutya kwakhO. Hamba zawa

 8. Vuyiseka Peter says:

  Lalangoxolo man ndonda enkulu,ugqatso ulufezile…Indima yako uyidlalile emhlabeni.Ubizwa emazweni ziintlanga ngentlanga.Zaw zaw hay ngokwenene nangenyaniso livuthile I bhayi wasoshiya sithe Pam shancu…

 9. sifiso says:

  Oh yhini na lento ikukufa ebantwini esibathandayo kodwwa asikhali siyabulele kuwe saba ngokusifundisa ubomi akhonto ungayenzanga kuthi silulutsha sikubonile zam usiwa nathi phumla ngoxolo mfo wakwa mbixana awwwww ngele ngele hlubi elihleeeeeeeee aluhlanga lungehleng

 10. Anonymous says:

  Lala ngoxolo Zawa Mashiyamahle uhambo lwakho lusothusile sohlala sikukhumbula

 11. gcobani says:

  Lala ngoxolo zawa yzi elangeni Emossel bay besiva ngawe. Imini yonke yangomgqibolo andzi ngk k

 12. Anonymous says:

  May his soul rest in peace

 13. Samke says:

  Hamba kahle Zawa uyidlalile indima yakho emhlabeni

 14. Aphindy Sofunwa says:

  Lala goxolo GELE GELE iybekile iduku ebandla into isele nathi ngoku.

 15. Ziyanda says:

  Lala ngoxolo tat’uSaba iMbambalala uSbhshwana madoda,ugqatso ulufezile kwaye nomzamo uwuzamile,yanga umphefumlo wakho ungalala ngokuthula #teary ;(

 16. sesethu mkhaza says:

  Umhlaba uyafihla shame, lala ngoxolo tata uSaba imizamo uyizamile ugqatso ulifezile, sohlala sikukhumbula ngemisebenzi yakho RIP tata

 17. Thandiswa fadana says:

  Hamba Mashiy’amehle nje nyamazana ,akunani hlubi ,ngele ngele sibuhlungu sinxakamile singumzi ontsundu uzofika bekhona utata noMsobo ,hactor ,Mathiso, Sanuse ,Madlakane woow phumle ngoxolo Mashwabade#teary

 18. Zanele Bam says:

  Lala ngoxolo mfo ka Mbixane ugqatso ulufezile,umzamo omhle uwuzamile. Liyinene elithi isitya esihle asidleli.

 19. Ncumisa says:

  Lala.ngoxolo tata ndichukunyiswa nayilengoma uty ku mama wabantwa na bakho abagcine whoooooo zaw zaw kubuhlungu maan yhuuuuuu ndonakele kodwa ndonwatyiswa kukubona indlela ubub athanda ngayo abantu nohlonipha ogxa bakho hamba hamba Hlubi sohlala sikukumbula

 20. Thobeka Ludidi says:

  Hamba kakuhle Ngele ngele,olwakho ugqatso ezantsi emhlabeni ulufezile. Wayibhala incwadi ngobomi bakho yafunda ziZizwe ngezizwe. Liyinene elithi isitya esihle asityeli. RIP mashiya amahle, Hlubi, Zawa.Usikhonzele apho uya khona

 21. Bafana Erick Mkhwanazi says:

  Lala kakuhle zawu sizakukhumbula.

 22. Khanyisa Makubalo says:

  Lala ngoxolo zawa DJ ntozabantwana uthixo akathathinto angashiyinto kubi kubuhlungu kodwa ugqatso ulufezile may your soul rest in piece

 23. Simphiwe Mvula says:

  May your soul rest in piece tata uyidlalile indima yakho

 24. Dlodlo Sibabalo says:

  Rest in Peace tata jho

 25. Anonymous says:

  Lala ngoxolo hlubi sokkhumbula zaw zaw

 26. mavuso says:

  Mandileni

 27. Anonymous says:

  Lala ngoxolo Zaw saw,maShiy’amahle njengenyamazane.Phumla Hlubi usebenzile emhlabeni ewe nzipho zimnyama ngoqhwayana.R.I.P mfo ka Mbixane

 28. nolitha mbatha says:

  Yhoo Zawa, wophukile ke umoya ngokungaphumeleli kwam e Mandileni, kodwa kulungile, hamba kakuhle gorha ndini, ndibulela iimfundiso othe washiya uzishicilele ezingqondweni zethu, uyibhalile imcwadi enobutyebi, usishiye nendyebo Ngelengele, icekwa likuthi ke ngoku, wena ngumakhwekhwetha, ingweletshetshe, udiza dala, ingangalala umntak’aMbixane.

 29. Nikie says:

  Lala ngoxolo zaw zaw ntoza bantwan zakhumbul ngamaxesh onk thixo yyz into uenzileo akaphazmang

 30. nomthandazo says:

  Lala kakuhle mntakaMbixane, bekufike umda obungenakuwugqitha. Sawunyanezela kubuhlungu kunjalo, ise ibengathi ndiyaphupha xa kuthethwa ngalento. Hamba kakuhle Shiya.

 31. Khanyi kheswa says:

  Akwehli nditsho nokutya ndlela le ndibuhlungu ngayo ngombixane uthixo abenawe nomoya wakhe futhy zawa

 32. Benni says:

  Rest in peace saba we will mic u kutsho mna ubenni ekokstad ehorse shoe may god b with u.

 33. Nokwanda Klaas says:

  Phumla ngoxolo,TatuSaba,uwenzile umsebenzi omhle,ebantwini,ungakhethanga bala lamntu,noko inhliziyo yam iyaqaqamba,yaphukile kananjalo,sohlala sikukhumbula,nelo lizwi lakho elimnandi kakhulu,kufa ulutshaba,xa unokude usithathele iqhawe elinje ngoSaba,Lala ngoxolo mfo kaMbixane.sohlala sikukhumbula

 34. vuyokazi mguzulwa says:

  Lala kakuhle tata busonwabisa yanga ininkosi ingakukhanyisela ngokhanyiselo olungacimiyo

 35. kholiswa maseti says:

  lala ngoxolo mashiya

 36. Kubuhlung kuth sonke tata kodw kuthande usombawo says:

  srhetshe.gmail.com

 37. Zizipho says:

  Tatu SABA sithi singu Mzantsi africa silahlekelwe ubungu tatu Mandela kum,ilzwi elimyol elithetha kuvokotheke lala kakuhle ngelengele,mashiyamahle,zawzaw,wonke umntu unxunguphele ntliziyo ziyaqaqamba,ushiye owona mzekelo ebantwin.R.I.P

 38. nosipiwo mthunzi says:

  lala ngoxolo tata siyohlala sikuthanda!ewe kubuhlungu kona kakhulu kodwa ke phumla ZAWA .

 39. lungelo sithole says:

  Lala ngoxolo saba ubuybhosa mfana siyokukhumbula ngegalelo lakho lokushayabantu. RIP BOSS

 40. Lindelwa Tonisi says:

  Lala ngo xolo Zawa, Dj ntozabantwana sohlala sikukhumbula wena kufa ulutshaba

 41. thobeka says:

  phumla Zawa kubuhlungu kodwa sawunyamezela sawuzixolisa ngemfundiso zakho

 42. nomzi ndayi says:

  Lala ngoxolo Zawaaaa mkhulu umsebenzi owenze emhlabeni

 43. mluleki ngwatyu says:

  Ndifunukuthi kwikhaya lika saba tutwini mkhuleleni ngoxolo ubawo usaba ningamkhaleli nikhalele nina ngoba nisesakutyiwa yimiva ndedwa yena wohlukene nento ekuthiwa kukhathazeka ,nolamba,nonxanwa ngoko ndithi kuni nina funeka qha kuhlale inkumbulo ngezinto zakhe mna ndithi lala ngoxolo zaw zaw ugqatso ulifezile uze usilungiselele indawo nathi soza kuwe ayinguwe ozoza kuthi

 44. UNATHI says:

  I JUST NEVER EXPECTET IT , WHEN I HEARD ABOUT IT MY BODY DID NOT WANT TO ACCEPT IT , BUT EVENTUALLY I DID R.I.P. TATA

 45. lala ngoxolo. bhuti Saba,umzamo omhle uwufezile. Sakuhlala sikukhumbula xa ucula usithi " Iinyembezi zomntu omdala ndiyazosaba zindibangela amabhadi ". Hamba Saba...!!! By Toko Msokana . says:

  Lala ngoxolo bhuti Saba,umzamo omhle uwufezile. Siza kukukhumbula xa udlala uphinde ucule le ngoma ithi ” Iinyembezi zomntu omdala ndiyazosaba kuba zindibangela amabhadi. Utsho uthi “Hamba Saba” . Wow,ngenene isitya esihle asidleli…!!! Bye Tokozile Msokana Flagstaff.

 46. samora da chef says:

  Rest in peace Zaw Zaw may yo soul rest in peace ..sohlala sikucinga..

 47. masongo kasgonyela(exopo) says:

  Lala ngoxolo mbimbixane uyibekile induku ebandla,elakho igama ngeke salikhohlwa thina bathandi bomnculo wesintu ”lala kahle ngelengele”,ndlelandle zawuzawu

 48. siyabulela maphasa says:

  Lala ngoxolo mbixane usonwabisile yonke leminyaka sohlala sikukhumbula.rest in peace

 49. masongo kasgonyela says:

  Lala ngoxolo mfokambixane,lala kahle zawuza uyibekile induku ebandla.sgonyela exopo.

 50. thandinkos tekeni says:

  Siyakhala isizwe zonzakele uwenzile umsebenzi wakho tshantliziyo irharha elinobuciko ngkuthetha ubusonwabisa mbixane akwamkele amanyange akokwenu usifundisile isizwe ngkuzingca ngesintu sakho

 51. Xolile Miya says:

  Lala ngoxolo Zawa sakuhlala sikukhumbula

 52. maliviwe says:

  Ooooooooh madoda qhawe lesizwe hlubi syohlala sikuthanda zawa dj ntozaba ntwana lala ngokuthula qhawe lethu ndyatsho ndithi ndlela nhle xhego ugqatso lakho ulifezile uyidlalile indima yakho kwaye usifundisile ngobuntu be2 zawa annga uthixo angakwamkela hlubi yhazi ndiba nombuzo ngubanina ozaukwazi ukwenza lento ubuyenza kodwa kulungile lala mashiya mahle

 53. sphe says:

  lala saba uyibekile induku ebandla inkosi iyaz konke

 54. Melikhaya Magquntulu says:

  Lala ngoxolo zaw zaw ugqatso ulufezile sothatha apho uyeke khona imfundiso zakho zohlala sizikhumbula wena kufa uqhelekile kodwa awuqheleki lala Mbixane lala mbixane

 55. Bulelani Mfaca says:

  Lala ngoxolo zaw zaw sohlala sikukhumbula xasimamele ulaaaaavuuuuuthibhaaaayi

 56. nikiwe Buyana says:

  May your soul rest in peace Saba

 57. Fundie Ntondini says:

  Ubuhle besakhono sakho sibubonile sisizwe sonke, lala ngoxolo uphumle Ngelengele, Mashiy’ amahle uyibekile induku ebandla. Sokukhumbula ngemisebenzi yakho..

 58. Mtongana says:

  Lala ngoxolo ntate Saba akekho ufana nawe emhlaben ku masasazi ndith haaa mhlekazi REST IN PEACE MBIXANE

 59. sakhumzi myokwana says:

  Isizwe silahlekelwe nguwe Zawa,siyambonga uQamata namanyange akwaMbixane,nakuwo onke ababenobango egazini lakho. Ngabe ususiwe phakathi kwethu,kodwa siyazi ukuba usayosebenza. Enkosi Hlubi ngemfundiso osishiye nazo,namhlanje sazi ozolimo nomculo wesintu,nokuzazi ukuba singobani. Siyacamagusha ngawe Ngelengele…sisithi kwikhaya lwakwaMbixane nakwisizwe sonke TUTWINI MASILALE ngenxeba

 60. Zanele Makosonke says:

  Oh Ngxilimbela amehlo agcwele zinyembezi elolizwi lirhwexayo lontsini ykho ngathi unesfuba phumla tata wethu

 61. Anonymous says:

  Lala ngokuthula ndoda yamadoda uyibekile induku ebandla esizweni sakithi emzansi wonkani

 62. babalwa says:

  lala ngo xolo zaw omhle uqatso ulufezil

 63. Anonymous says:

  Kodwa isizwe silahlekelwe nguwe nangu nangu nobumntu. Engenzanganto uliqhawe laba ntsundu phumla hlubi

 64. master gwiliza says:

  Robale habotse ntaate mbixane modimo abeliwena syokukhumbula zama nelolizwi lisitshotho

 65. nolubabalo mbewu says:

  Lala ngoxolo dj nto zimnandi sohlala sikukhumbula ugqatso ulufezile imfundiso zakho sohlala sizikhumbula

 66. Fundiswa Qamba says:

  Lala ngoxolo mashiya olwakho ugqatso ulufezile kodwa sohlala sikukhumbula zawa dj ntozabantwana

 67. noluntu peko vili says:

  Dj ntozabantwana ayiko enye into ebipila engqondweni yam ngomgqibelo ngapandle kwelizwi lakho emhlobowenene. Ndibebuhlungu kakhulu kukshiywa nguwe ndakhala ngati ndishiywe ngumlingane ndiyaycapukela ingozi ngoba isenza sibe ngabahlolokazi neziaram .oko ndandilila ngoba andazi ndotini na iwes eyokba sekulile nalo ungulakhies umfo wetu kanty ke selitemba lam ngoku kodwa ke ndyakukhulula. Hambe kakuhle ntwana yam estrong ndikukhapa ngalangoma iti-tayi lemoto mtanam

 68. Mthabiseni Mboniswa says:

  wow Kufandini akufi……………ulele kahle hlubi.

 69. Thoba Phikiswa says:

  Phumla ngoxolo Zaw-zaw ulifezi olakho ugqatso uthixo ukubizele kuye….sohlala sikukhumbula.

 70. amellia says:

  Hamba kakuhle ngele-ngele ,mafuza ,mashiyamahle uhambo lwakho alukholeleki,yaye lusothusile.Lusapho nezalamane mkhululeni uSaba ayokwenza umsebenzi wakhe eZulwini ,owasemhlabeni uwugqibile.RIP zawu-zawu

 71. Babalwa Dudumashe says:

  Rest in peace Zaw-zawu ugqatso Ulufezile. Lusapho nezalamane mkhululeni Saba ayokwenza owasemazulwini uwufezile owasemhlabeni , ukhona usomandla usaya kubakho : Ithi incwadi yebible ;Uyohane 11 vs 25 : Wathi uyesu kuye, ndim uvuke, ndim ubomi ; lowo ukholwayo kukuba ubuthe wafa, wodla ubomi

 72. Simthe says:

  Hamba kakuhle Zawa, uwenzile owakho. Ndikumbula umakhulu wayesigxota ngee show zako xa singxola (sanungxola aniboni simamele u-Saba!)

 73. mbewu akhona,madlomo... says:

  REST IN PEACE TATA SABA MBIXANE,UGQATSO ULUFEZILE!!!..

 74. anonymous says:

  Ayikholeleki into yakho kwilizwe liphela mashiy’amahle,kodwa ukuba kungentando kaThixo,may your soul rest in peace.

 75. Mithayelanga njozela says:

  Bawo uhlubi lala ngoxolo siyakukhulula ngoxolo kwaye silonwabele ixesha olichithe ngathi sobonana kwelizayo usikhonzsele kwabaphambili. Ahamba auhambe mashiya!

 76. nwabisa Soyizwapi says:

  Ooooh Lala Zawa-Zaw andikakholelwa0nangoku. Yehova wamnkelele ezandleni zakho umoya wakhe. Umxolele izono zakhe awasuse amatyala akhe ebuswerni bakho. Bomalume bam masixole

 77. Anonymous says:

  Iseliphupha kum eli hamba kahle ngele bngele

Leave a comment