SATMA Awards 2012 results: Saba Mbixane wins again


By Zuziwe    28-Oct-2012 00:16 UTC+02:00 54

Saba Mbixane of Umhlobo Wenene FM surprised many people (especially uKhozi FM listeners) on Saturday when he won two highly coveted awards for the second time in a row at the 7th Annual SATMA (Awards) in East London, beating more than 10 other nominees.

Most people expected uKhozi FM’s Utalagu (two popular traditional music Djs – Tshathugodo Ngobe and Ngizwe Mchunu) to win the Best Traditional Dj award because of the high listenership of their station. Their show, Sigiya Ngengoma, was also expected to win the Best Traditional music radio program award. However, Mbixane took both awards.

UKhozi FM’s listenership soared significantly this year, reaching a staggering 7.3 million. Umhlobo Wenene FM on the other hand has a listenership of about 5 million, according to their website.

Detailed results will be published later on. 54 Comments


 1. Chiefs Fan says:

  Wajika Talagu sewadliwa kanje. Akugcini lapho o sengidliwa izikhathi zilandelana. Na-last year kwakuyiso lesi. Uyazi ungibangela umona. Wenza ngani unababalaleli abangaka? Shiya umona dah. Yandisa kwi-ngevu unciphise emculweni, uzoyisutha induku.

 2. Ayanda says:

  What? They lost!? Tjo. Anyway bathi inxeba lendoda alihlekwa so nami angizubahleka.

 3. Mzukiswasolilo says:

  uMbixane akalali halala Ndodenkulu uyindoda emadodeni.

 4. Anonymous says:

  Baphethwe kukuphapha lamathatha otalagu izobasutha induku. Uprogramme director kufuneka abashintshe kube wumuntu oyedwa oshayela uhlelo. Basezayisutha induku. Inani labalaleli bathi likhuphukile liyasisolisa thina singabanye. Kuyafana nalena ye-ANC KWAZULU NATAL ukuthi ikhuphuke kangaka. Asazi noma bathanda i-ANC okanye uZuma sobona makuqoqwa.

 5. Simangaliso sibonelo sibiya e Thornwood kzn says:

  Lol lol lol lol lol lol everyone was expecting ds they wouldnt hv betin saba in his province never-iam ukhozi fm loyal fan- i thnk if they were nominated fo the best Indiginous comedians they would have Won it Kwaaaaaa they are very funy

 6. Mandlakhe says:

  Ukuwina kukaMbixane akusho ukuthi uhlelo lwakhe luncono kunoSigiya ngengoma. Uwakhankasele amavoti uMbixane ezindaweni ezahlukene & Umhlobo wenene is another giant on its own. Utalagu rocks. They r the best noma kungathiwani. Bebezowina ukube uKhozi lwenze kahle i-marketing yalo. Abalaleli boKhozi bese bekhathele bevotiselwa izinto eziningi kanyekanye. I-yabiza i-artime. Next time they must promote one or 2 categories at a time.

  • Zukie says:

   Tata bekumele uSaba awina kuba xa edlala umculo kamaskhande akakhethi udlalela zonke inations If uyawulalela umculo wakhe imost yabantu abacela ingoma babuya eNatal and uyazidlala shame isiboneli if ndingacela ingoma yamaxhosa kukhozi angekhe bayidlale so bashaywe yiloko ababacingeli abanye abantu

 7. Carolnomonde says:

  Abalaleli bokhozi abavoti baningi mahala, keep it up saba mfo kambixana.

 8. Anonymous says:

  ai asazike kulokho ngoba bebehlezi bethi siyayeka ukuvotela bona uma besitshela ngabacule abaqokiwe sivotele abaculi bethu esibathandayo kulokhu bashaywe bukhoma. ai madoda funani intelezi niyeke ukukhomba abayidlayo. Mm ai badliwa abantu

 9. Feziwe says:

  @Mandlakhe I fully agree with you. @Carolnomonde ngiyaphika. Siyavota bo. Inkinga bayakhohlwa wukuthi i-airtime iyabiza bese besivotisela izinto eziningi. Besisanda kuvotela uKhaya nje. Kwadingeka siphinde sivotele ama-categories amathathu wonke, kuzoba abaculi abahlukene, izimbongi, nosomahlaya. Amavoti abengeke angabi diluted.

 10. Mhlaziyi says:

  Angikholwa wukuthi ayabalwa amavoti. Basivotisela ukwenza imali nje (fundraising). Ubokwazi ukuthi ivoti lakho alisho lutho uma kuthiwa vota noma yikangaki. Ekugcineni isinqumo sithathwa amajaji.

 11. Anonymous says:

  Qu’ulugalele nto ka Mbixane xa bengakwazi ukuhlanganisa ubeth’ikolo ubeth’imbambo siyakuhalalisela, kakade besingavoti nje amampunge koko besifuna kubekho iziqhamo ezinje kakake (umthi ongankcenkceshelwayo awuvelisi ziqhamo zihle xa kufikelele ixesha lovuna) nangamso sohlala sisenjenje, phambili ngoMhlobo Wenene phambili, ngu Ntshilibe, Bhanqo, Langa, Ndize, Bobese, Gcaleka, Mdumne

 12. hle says:

  Hard luck bafowethu ,but the truth is you rock ,siyanithanda ,ngisho umuntu ephatheke kabi nimenza ahleke ,keep up the gud work ,ukungawini akusho lutho bafana bakithi ,qhubekani nilushayela kahle kakhulu uhlelo.

 13. Bongs says:

  UKhozi luzoke luthi ukundizela phansi kancane luhlukane nokuchoma ngokuthi lihlula zonke iziteshi ngabalaleli. Yikho lokuchoma okwenzele phansi uTalagu. Ubani obengazikhathaza ngokuvota bekhona abanye abalaleli abaningi kangaka. Kubalulekile ukuthi izinto ezinje zenzeke. Zifundisa abantu ukuzehlisa bangathathi abanye for granted ziphinde zibakhuthaze ukuthi bazimisele kwabakwenzayo.

 14. Thulani Madondo says:

  Thabekhulu pls nikezani u Tshatha alwenze yedwa loluhlelo kwkukuhle vele kusenjalo,uma eseNongizwe bavele basihhemele ukunokusidlalela ingoma,asdinge kuhhemelwa sifuna ingoma thina.

 15. Masibulele Soganga says:

  EWE TATA USABA EWE NDODA MANI NDIYAZIDLA NGAWE, UMHLOBO MKHULU KWAWONA. BOSSO KE MANG? LOL (KE MUTU O WINA AWARDZ KUTSO NO DJ CLEO)AS USUAL EKHOZINI BAZOTHI (HEY HEYI WE LOVE U GUYZ AWARD MEAN NOTHING. LOL KWELONCAMELA).THEY MUST EMPLOY U KWI ROOTZ NOW N THEY MUST SHOW U ON TV TAKING ALL THOSE AWARDZ. NALO TV NOBA INOMONA UZAWKHALA UZOLEKA ZINKUUU!!!!

 16. Qoma says:

  Bazi ukusineka nje bayalunga nx sengaze ngawuyeka nalowo sigiya ngengevu wabo

 17. rachelmeje58 says:

  uSaba nguButi wenu bafana bam umkhuluwa ukuba bendinini bendiyakubuza kuye ukuba wenza njani MHLEKAZI ? But we as listiners we know difference , STOP TALKING 4MUCH dlalani ingoma , nentombi sezifuna ingoma hayi INGEVU

 18. Ngwalase says:

  ubungekhe ubethwe ekhaya halllaaaallaaa! Saba keep it up

 19. Thenji says:

  Abantu abayi nganxanye bengemanzi. Sithanda izinto ezingafani so akekho umuntu oyoke athokozise wonke umuntu. There’s nothing wrong with uTalagu. UMbixane wumuntu omdala kulomkhakha & ukumehlula akusiyo into elula. Why abantu babe serious kanje? Kuzobhora phela uma sekuyingoma 1 way. Abaqhubeke bashaye ingoma ngapha, ingevu ngapha.

 20. Uthi bayaphapha bechoma abahloniph bantu bath umntu ongayfun ngevu ayeku jubox says:

  nwabisapakade28.com

 21. Qaphelani says:

  ja kunjalo nje ai ebheeeeeeeeeeedumuntu eth ”Saba uTalagu ku 34066” kobuye kulunge bafwethu

 22. isaac mzobanzi says:

  akahambe ungizwe utshatha asale yedwa

 23. Simba says:

  Sorry Talagu, nizoba strong kusasa

 24. ngwenzeb4n says:

  jha nhe! Saba usebenzile ndoda enkulu n uvele ungumakade enetha, guyz andiqondi ukuba kukho ingxaki engako kulamadoda mabini n nale idea yokuba kusale uTshata yedwa not a bad idea.

 25. anonymous says:

  jjjjj

 26. Anonymous says:

  UMbixane akalali,kuyasetyenzwa,uKhozi may have a big listenership but whats the point if they dnt vote.uMr Goba said it on saturday the number alone is nt enough.kuyasetyenzwa.uMhlobo wenene listerners showed their loyalty by voting.uSaba ucanvasile kakhulu futhi uyayishaya ingoma,take an our of ur time on thursday night at 22h00 or saturday between 10 nd 13h00,u will agree with us,uMbixane akanantanga.uhamba yedwa,futhi uyabahlonipha abalaleli.keep up the gud work Saba Mbixane.from Sandie

 27. zama says:

  Inkuzni ayihlabi kodwa imanxusa ayiphumi esibayeni sayo yona ikhipha amangwevu .Usaba ulwele isithunzi sakhe so uTalagu luyokwenza njalo ngakubo.

 28. rachelmeje58 says:

  Akhe nizame uLinda kaSbiya mhlawumbe zojiki izinto, intonga yakho uma ungakhoni ukuyisebenzisa bakushaya ngayo

 29. siphokazi says:

  USaba akanantanga, uphumi izandla kwaye uyasonwabisa. Xa ibingenoya kuye ibinoya kubani ngoba utshotsha entla. Uyindoda emadodeni.Hambu hambe kwedini.

 30. nono says:

  halala kwedini…akalali uMbixane… noba bangathini bebengenakuyithatha ekhaya… halala Saba.. Viva Traditional music….we support you all the way… we might not be in the province with you but we always listen to your shows…Akalali Mbixane…

 31. mZulumpondo says:

  Hhayi u Saba wayevele ehamba yedwa kwakudala. votes does not decide, otherwise there will be no judges but only the auditors to audit the votes. Voting is just the way to raise funds for the event. but Saba is very strong to be challenged by Tshatha and Ngizwe, I also think banengevu 3 much these guys and bayaqina isikhathi esiningi.

 32. Zack says:

  It’s true, votes don’t decide. But that’s a top secret. Ukhozi FM listeners are very loyal when it comes to voting. Even Mpanza, the station manager, was happy with the high number of votes.

 33. lindani mpanza says:

  USaba Mbixane uyena yedwa ever since obambe uTalagu engalugijimisanga
  kodwa uTalagu lujaha u Saba umntu ongeke lumbambe
  nazi iibongo zakho Saba
  inkunzi kambixane
  ebhixe ezinye ngodaka
  yawela uThukela
  zasala zibhukuda
  ezinye
  udl uNtshatha kwaboKhozi
  akwabandaba zalutho
  wamsheba noNgizwe kwaboKhozi akwabaNdaba zalutho
  engan bazi iNgevu
  uMbixane ushay ingoma!!!………………ashiiiiiiiiila

  by Lindan Mpanza
  from uLundi KZN

 34. Sandile Gqozo Ndlela says:

  Cha in fact seniyabhora weNtshatha nino Ngizwe and lento yenu iqala la ekutheni nichemile yingakho nje ningeke niye ndawo mhampe maningashintshwa nobabili kungaba ncono

 35. Anonymous says:

  Abaphulaphuli boKhozi baninzi kunaboMhlobo Wenene, kutshiwo, but the same can’t be said about their loyalty. USaba ebengaqali kakade ukuphumelela, futhi ndingatsho ngaphandle kwamathandabuzo ukuba akagqibelanga.IZawa lisasakubakhupha begilana kanye kwesi sabo (Ngizwe noTshatha) isibaya, njengesiqhelo. PHAMBILI ZAWA PHAMBILI!!!!!!

 36. rachelemeje58 says:

  Akhe nizehlise neMagement yoKhozi abantu bakhulumile u have already waste amavot ethu nemali yethu , both of u and yo management go back to drawing board cause esaphila uSaba u 2 ngekhenilse ndawo uKhozi lohlala lundizela phantsi kuni uma nicompitor noMbi

 37. u Mbixane akalali qhake .....n d best dj won...... says:

  uMbixene akalali qha ke ….n d best dj won

 38. Your Name... says:

  ukuthuka akuzunceda nto , zivoti into ethethayo…… *uMbixane akalali ********evuma igwijo qha yena phofu eziqhenya ngomsebenzi omhle kangaka owenziwa li Zawa……….

 39. Anonymous says:

  saba yarocka evry1 knws dat.

 40. Nomsa siohongo says:

  Tata ndiyabulisa ndicela nindifunise i family ka Tata wam , u nefu siphongo mdlungu wase mthatha , umakhulu wam ngumamela utatloimkhulu nguyen tsoni siphongo , odadobawo, nomajamani no nomqhunyana umfowabo ngungemntu mna ndingu nomsa siphongo erhawutini inombolo zam 0835287399

  • The Editor says:

   Nomsa, you should consider calling the police or using other platforms such as radio and TV. At this point very few people will read this post. Good luck finding your dad’s family.

 41. cndoh says:

  Shame kuyadabukisa! Sithembe kulonyaka bazowina. Wasilaya Mtshengiseni.

 42. Injebomvu says:

  Ayifakelwe izbuko lento yoTSHATA NONGIZWE NGOBA BALIBALA UKUQEKETHA bekhohlwe into abayqashelwe

 43. Xolanie says:

  Madoda ndiyaniva,umahluko awukho pakati ko mZulu no mXhosa kuba sonke we are Ngunis,uTalagu nalo maluzidlale iingoma zesXhosa as uMbixane esenza,and bayeke ukungena uchuku lomaSkandi,uMbixane udlala isiXhosa nesiZulu akakhethi

 44. sapo says:

  2013 satmaz sipha. Zaw- Zaw lithatha kwanto naku lonyaka

 45. Philiswa mbukutshe says:

  Lavuth’ibhayiiiiiiiiiii….thatha Saba,we love u bhuti..keep it up

 46. Annonymous says:

  Congraaaaaa Zaw Zaw…………kucaca amakhwenkwe emadodeni ngoku.
  Lamakhwenkwe otalagu makaqale ayeke ukukwebhana odwa aphinde akhwebhane nabaculi,uma engayeka lokho aqale aphulaphule umhlobo wenene eve ukuba uhlelo luphathwa kanjani.

 47. Annonymous says:

  Talagu yekani ukwanda ngemilomo njengamabhakede,nihleke insini,nihlebe.
  Likhala kakhulu vele itina elinganalutho.
  U can learn one or two things from Saba Mbixane like presenting all caltures on yo show………
  Nina nidlala izingoma zesizulu kuphela how eva Zaw Zaw ehlanganisa wonke amacultures……….congraaaaaaaa Zaw Zaw.

 48. shezzz says:

  LavuthiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBayiiiii, Uleqa iKhozi Ngenja mtanam, thatha Saba Thatha

 49. sisipho says:

  I’m looking fr any job

 50. Onke says:

  Uyabona utata uSaba Mbinxane sikhulele kuye thina so alwyz he going to take dis awardz evrytym. …..so nakulemeko akuyo ngoku uzophila in JESUS name

 51. mputudaniso@gmail.com says:

  Saba Mbixane uzoba strong siyathandaza singabaphula phuli okuhle kodwa ke Madala

Leave a comment